ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια διαταραχή της κίνησης, του μυϊκού τόνου και της στάσης του σώματος που προκαλείται από λανθασμένη μετάδοση σημάτων μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος και των μυών. Αυτή η ανισορροπία οδηγεί σε αυξημένη δραστηριότητα στους μύες, επηρεάζοντας τη στάση του σώματος και τη βάδιση. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων και την απόκτηση ανεξαρτησίας. Για το λόγο αυτό, η θεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά μεθόδων και διαδικασιών που βελτιώνουν την κινητική λειτουργία αυτών των παιδιών. Εκτός από την παραδοσιακή φυσιοθεραπεία, αναζητούνται κι άλλες μορφές αποκατάστασης για να συμπληρώσουν τη θεραπευτική διαδικασία. Μια από αυτές είναι και η ιπποθεραπεία.


Η ιπποθεραπεία είναι μια θεραπεία όπου κατά τη διάρκεια της ίππευσης και των ασκήσεων που γίνονται στην πλάτη του αλόγου, ο αναβάτης λαμβάνει τέτοια ερεθίσματα που διεγείρουν το αισθητηριακό νευροκινητικό και γνωστικό σύστημα του. Πολυάριθμες μελέτες επιβεβαιώνουν την ευεργετική επίδραση της ιπποθεραπείας στον έλεγχο της στάσης του σώματος, την ισορροπία, τις αδρές ​​κινητικές λειτουργίες και τη λειτουργική απόδοση των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση.

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ιπποθεραπείας, το παιδί κάθεται στην πλάτη του αλόγου και προσπαθεί να διατηρήσει μια κατάλληλη θέση ενώ το άλογο περπατά. Κάθε λεπτό, το άλογο στέλνει πολλές νευρικές ώσεις προς τον αναβάτης του, ο οποίος καλείται να αντιδράσει προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του.

Υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής μελετών για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των ευεργετικών επιδράσεων της ιπποθεραπείας σε διάφορες διαταραχές που εμφανίζονται σε πολλές ασθένειες, γι ‘αυτό και ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της ιπποθεραπείας στη στάση του παιδιού και στις λειτουργίες μεμονωμένων τμημάτων του σώματος ανάλογα με τον τύπο της εγκεφαλικής παράλυσης, το επίπεδο του συστήματος ταξινόμησης αδρών κινητικών λειτουργιών (GMFCS) και την ηλικία του παιδιού.

Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν σαράντα πέντε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με σπαστική διπληγία ή ημιπληγία, ταξινομημένα χρησιμοποιώντας το σύστημα αδρών κινητικών λειτουργιών (GMFCS) επιπέδου Ι ή ΙΙ. Όλα τα παιδιά ήταν σε θέση να κατανοήσουν και να εκτελέσουν απλές εντολές. Η ιπποθεραπεία αντενδείκνυται σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε ορθοπεδική, νευρολογική χειρουργική επέμβαση τους προηγούμενους έξι μήνες και άτομα που δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν και να εκτελέσουν εργασίες αποκλείστηκαν από τη μελέτη.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες των 15 ατόμων: ομάδα μελέτης Ι, ομάδα μελέτης II και ομάδα ελέγχου. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Τα παιδιά από τις ομάδες μελέτης συμμετείχαν σε συνεδρίες ιπποθεραπείας 30 λεπτών δύο φορές (ομάδα μελέτης Ι) ή μία φορά (ομάδα μελέτης ΙΙ) εβδομαδιαίως για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Οι συνεδρίες εξατομικεύθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε παιδιού. Πραγματοποιήθηκαν σε κλειστό χώρο (10 × 30 m) και διεξήχθησαν από εξειδικευμένη θεραπευτική ομάδα. Το άλογο περπατά κατά μήκος των τοίχων της αρένας από τα δεξιά προς τα αριστερά για 15 λεπτά. Κατά τους πρώτους γύρους και προς τις δύο κατευθύνσεις, το παιδί κάθεται στην πλάτη του αλόγου και προσπαθεί να διατηρήσει μόνο του τη σωστή θέση, ενώ ο θεραπευτής έδωσε προφορικές οδηγίες και υποστηρίζει τη λεκάνη του παιδιού εάν ήταν απαραίτητο. Όταν το παιδί προσαρμόστηκε στην κίνηση, ο θεραπευτής του παρουσίασε ασκήσεις που έπρεπε να εκτελέσει, πρώτα όταν το άλογο ήταν σε στάση και στη συνέχεια κατά τη βάδιση.

Όλα τα παιδιά από τις ομάδες μελέτης ήταν παρόντα σε κάθε συνεδρία. Τα παιδιά από την ομάδα ελέγχου δεν υποβλήθηκαν σε ιπποθεραπεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων από την κλίμακα SAS (Sitting Assessment Scale – Τεστ αξιολόγησης καθίσματος) που ελήφθη κατά την πρώτη και την τελευταία εξέταση, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά από την ομάδα μελέτης Ι βελτιώθηκαν σχεδόν σε κάθε κατηγορία (εκτός από τον έλεγχο ποδιών) (Πίνακας 2). Στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν στην αξιολόγηση του ελέγχου της θέσης της κεφαλής, της λειτουργίας του βραχίονα (και στις δύο περιπτώσεις, p = 0.012) και του ελέγχου του κορμού (p = 0.005). Στο τέλος της μελέτης, περισσότερα από τα μισά παιδιά παρουσίασαν σωστό έλεγχο της θέσης της κεφαλής, λιγότερο από το 50% είχαν καλό έλεγχο της λειτουργίας του βραχίονα και πάνω από το 70% κέρδισαν τρεις ή τέσσερις βαθμούς για τον έλεγχο του κορμού.

Στην ομάδα μελέτης II, παρατηρήθηκε βελτίωση σε όλες τις αξιολογούμενες κατηγορίες (Πίνακας 2). Ωστόσο, στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώθηκαν μόνο στην εκτίμηση του ελέγχου του κορμού (p = 0,028). Στο τέλος της μελέτης, πάνω από τα μισά παιδιά που εξετάστηκαν έδειξαν πολύ καλό έλεγχο της θέσης του κορμού.

Στην ομάδα ελέγχου, βελτίωση παρατηρήθηκε μόνο στον έλεγχο της θέσης του κορμού και της λειτουργίας του χεριού (Πίνακας 2). Ωστόσο, αυτές οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων της μελέτης, η βελτίωση της στάσης του σώματος παρατηρήθηκε περισσότερο στην ομάδα μελέτης Ι κυρίως σε παιδιά με ημιπληγία . Στην ομάδα μελέτης II και την ομάδα ελέγχου, η βελτίωση δεν ήταν τόσο ορατή, τόσο στα παιδιά με διπληγία όσο και ημιπληγία (Πίνακας 3). Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν μόνο κατά τη σύγκριση της αξιολόγησης της στάσης του σώματος μεταξύ της ομάδας μελέτης Ι και της ομάδας ελέγχου (p = 0,001) και της ομάδας μελέτης II και της ομάδας ελέγχου (p = 0,051), σε παιδιά με ημιπληγία.

Οι αλλαγές στην αξιολόγηση της στάσης του σώματος της κλίμακας SAS λόγω του επιπέδου του GMFCS στα παιδιά παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Στην αρχή, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αξιολογήσεων SAS για διαφορετικά επίπεδα GMFCS. Κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων της μελέτης, παρατηρήθηκε βελτίωση στη στάση του σώματος περισσότερο στην ομάδα μελέτης Ι, μεταξύ των παιδιών από το πρώτο επίπεδο GMFCS. Στο τέλος της μελέτης, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά τη σύγκριση της εκτίμησης της στάσης του σώματος στα παιδιά από το πρώτο επίπεδο του GMFCS μεταξύ της ομάδας μελέτης Ι και της ομάδας ελέγχου (p = 0,001) και της ομάδας μελέτης Ι και της ομάδας μελέτης II (ρ = 0,030).

Κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων της μελέτης, η βελτίωση της στάσης του σώματος παρατηρήθηκε περισσότερο στην ομάδα μελέτης Ι, μεταξύ παιδιών ηλικίας 6-7 ετών. Οι αλλαγές στην αξιολόγηση της στάσης του σώματος της κλίμακας SAS λόγω της ηλικίας των παιδιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ της ομάδας μελέτης Ι και της ομάδας ελέγχου (p = 0.000) και μεταξύ της ομάδας μελέτης II και της ομάδας ελέγχου (p = 0.022 ), κατά τη σύγκριση της εκτίμησης της στάσης του σώματος μεταξύ των μικρότερων παιδιών (6-7 ετών).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ιπποθεραπεία θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη στάση του σώματος στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η βελτίωση της στάσης του σώματος περιλαμβάνει καλύτερο έλεγχο της θέσης και της λειτουργίας της κεφαλής, του κορμού και των άνω άκρων. Όσον αφορά την ηλικία του παιδιού, τον τύπο της εγκεφαλικής παράλυσης ή το επίπεδο GMFCS, η ιπποθεραπεία μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη σε μικρότερα παιδιά με πιο ήπιες μορφές της νόσου, που ταξινομούνται με υψηλότερα επίπεδα του συστήματος ταξινόμησης αδρής κινητικής λειτουργίας.

Πηγές

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7558765/

Φωτογραφίες

https://www.childrenstheraplay.org/cerebral-palsy

https://www.vinceremos.org/hippotherapy

https://www.boltburdonkemp.co.uk/our-insights/the-role-of-therapeutic-horse-riding-and-hippotherapy-in-rehabilitating-children-with-cerebral-palsy/