Σε αυτή την έρευνα ( 10.1016/j.jaac.2015.04.007 Μάιος 2015), αναφέρεται πως συμμετείχαν 116 άτομα 6-16 χρονών που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία συμμετείχαν σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας 10 εβδομάδων, σε σύγκριση  με άλλα παιδιά τα οποία δεν είχαν καμία επαφή με άλογα.

Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ ABC-C , SRS , SALT (συγκεκριμένα στις κοινωνικές γνωστικές λειτουργίες και επικοινωνία) είναι πολύ ικανοποιητικά, όπως επίσης υπάρχουν και σημαντικές βελτιώσεις στο πλήθος και την εναλλαγή – διαφορετικότητα των λέξεων που παράγονται. Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνει πως υπάρχει ένα πολύ «ενεργό συστατικό» στην αλληλεπίδραση αλόγου και ανθρώπου, το οποίο προκαλεί θετικές αλλαγές στην ερεθιστότητα, στις έντονες αντιδράσεις θυμού και άγχους, στην υπερκινητικότητα και στην κοινωνική και επικοινωνιακή συμπεριφορά.

Στον πίνακα Α βλέπεται το σκορ και την βελτίωση των παιδιών σε σχέση με την ευερεθιστότητα και τα συμπεριφορικά ξεσπάσματα και στον πίνακα Β το σκορ σε σχέση με την υπερκινητικότητα.

Αυτό το «συστατικό» που προκαλεί αυτές τις αλλαγές ρυθμίζεται κατά την κοινωνική συναλλαγή με τα άλογα, ανήκει στην οικογένεια των νευροδιαβιβαστών του γλουταμινικού οξέως, και πιο συγκεκριμένα στον διεγερτικό του μεταφορέα (EAAT).

Υποθέσεις οι οποίες μένουν να εξεταστούν είναι ο καθρεπτισμός των συναισθημάτων του ανθρώπου από το άλογο και η μη λεκτική επικοινωνία σε συνάρτηση με την διατήρηση της προσοχής του ιππέα προς το άλογο του, τα οποία αποτελούν μια πλατφόρμα για την βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων και της συμπεριφοράς.

Αναφέρεται τέλος πως η έρευνα αυτή εγκαθιστά, με απτές αποδείξεις βασισμένες στα αποτελέσματα των μετρήσεων των νευροδιαβιβαστών EAAT, την θεραπευτική ιππασία και την ιπποθεραπεία σαν ζωτικής και ουσιαστικής σημασίας θεραπεία για παιδιά και εφήβους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Παρακάτω εναποθέτω τον πίνακα με τα αναλυτικά σκορ. Με έντονο μαύρο είναι σημειωμένες οι πιο σημαντικές και αξιοσημείωτες αλλαγές.

Intent-to-Treat Analysis of Efficacy of Therapeutic Horseback Riding (THR) Intervention Compared to Barn Activity (BA) Controla

THR BA (Control) Interaction (efficacy)

Baseline EoT Change Baseline EoT Change Mean (SEM) p ES

Mean (SD) Mean (SD) Mean (SEM) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SEM)

ABC
 Irritability Ευερεθιστότητα 16.0 (9.84) 9.5 (7.98) −6.3 (1.08) 16.1 (9.80) 13.6 (10.08) −2.6 (1.1) −3.7 (1.53)* 0.02 0.50
 Lethargy/Social Withdrawal 11.5 (8.14) 6.4 (6.70) −4.8 (0.90) 10.5 (8.65) 7.7 (8.72) −3.2 (0.9) −1.6 (1.28) 0.20 0.26
 Stereotypy 6.3 (5.07) 4.7 (5.06) −1.4 (0.47) 5.3 (4.50) 3.8 (4.53) −1.3 (0.5) −0.0 (0.66) 0.96 0.01
 Hyperactivity Υπερκινητικότητα 21.9 (10.75) 14.3 (9.66) −7.5 (1.25) 21.0 (9.69) 18.4 (10.26) −2.9 (1.3) −4.5 (1.78)* 0.01 0.53
 Inappropriate Speech 4.9 (3.51) 3.1 (3.18) −1.6 (0.40) 4.3 (2.84) 3.5 (2.90) −0.9 (0.4) −0.7 (0.57) 0.25 0.24
SRS
 Social Awareness 13.7 (3.16) 12.2 (3.14) −1.3 (0.37) 13.2 (3.54) 12.4 (3.36) −1.0 (0.4) −0.3 (0.53) 0.54 0.13
 Social Cognition Κοινωνική Επίγνωση 20.3 (5.63) 17.6 (5.55) −2.4 (0.66) 19.3 (5.58) 19.1 (5.64) −0.5 (0.7) −1.9 (0.94)* 0.05 0.41
 Social Communication Κοινωνική Επικοινωνία 36.8 (10.04) 30.2 (8.75) −6.1 (1.11) 33.9 (8.84) 33.6 (11.38) −1.2 (1.1) −4.8 (1.59)** 0.003 0.63
 Autistic Mannerisms 21.2 (6.36) 18.4 (6.04) −2.5 (0.68) 21.2 (6.30) 19.4 (6.37) −2.0 (0.7) −0.5 (0.97) 0.61 0.10
 Social Motivation 15.8 (5.88) 11.9 (4.97) −3.6 (0.69) 15.2 (5.09) 13.2 (6.36) −2.3 (0.7) −1.3 (0.99) 0.19 0.27
BOT-2
 Raw score 48.0 (21.26) 51.4 (22.07) 4.4 (1.06) 50.0 (21.60) 53.6 (21.69) 2.6 (1.1) 1.7 (1.51) 0.26 0.24
PPVT-4
 Raw score 120.4 (49.24) 126.4 (52.16) 7.8 (1.33) 115.6 (52.38) 125.9 (50.86) 7.1 (1.3) 0.7 (1.89) 0.70 0.08
SALT                                             Λεκτικό τεστ
 Number different words used Αριθμός διαφορετικών λέξεων 104.6 (58.45) 116.7 (66.00) 15.7 (5.17) 119.1 (64.55) 118.4 (62.75) −3.7 (5.3) 19.4 (7.40)** 0.01 0.54
 Number words used Αριθμός λέξεων 219.2 (132.19) 253.7 (154.62) 40.5 (14.81) 277.6 (171.53) 270.5 (162.88) −14.9 (15.1) 55.3 (21.18)** 0.01 0.54
Sensory Integration Praxis Tests
 Postural praxis 21.2 (8.72) 23.5 (9.29) 2.6 (0.62) 22.1 (10.33) 23.7 (9.89) 1.2 (0.6) 1.5 (0.88) 0.10 0.35
 Praxis on verbal command 14.6 (8.75) 15.5 (9.18) 1.1 (0.47) 14.8 (8.90) 16.3 (8.25) 1.2 (0.5) −0.1 (0.67) 0.85 0.04
VABS-II
 Adaptive total score 70.1 (13.27) 72.4 (14.73) 1.6 (0.94) 70.8 (10.28) 72.4 (11.72) 2.2 (1.0) −0.7 (1.40) 0.64 0.11
 Communication raw score 135.4 (33.75) 140.9 (36.93) 4.4 (2.00) 133.3 (34.95) 139.6 (31.87) 4.5 (2.2) −0.1 (2.99) 0.97 0.01
 Daily living raw score 112.3 (38.00) 116.3 (37.72) 3.7 (2.31) 112.5 (36.45) 120.2 (32.58) 6.1 (2.5) −2.4 (3.43) 0.49 0.15
 Socialization raw score 95.4 (35.53) 107.0 (37.60) 9.6 (3.03) 102.9 (28.55) 108.8 (30.78) 6.1 (3.4) 3.5 (4.53) 0.44 0.17

Μελέτη : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4475278/