Η φαρμακοθεραπεία στα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας (ADHD) είναι αποτελεσματική, αλλά πολλοί ασθενείς υποφέρουν από δευτεροπαθή ψυχιατρικά προβλήματα ακόμη και μετά τη βελτίωση των βασικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Η Ιπποθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική θεραπευτική επιλογή για φυσική και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, καθώς και για τη βελτίωση των βασικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ.

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της Ιπποθεραπείας σε σχέση με αυτά της φαρμακοθεραπείας σε παιδιά με ΔΕΠΥ.

Τριάντα τέσσερις συμμετέχοντες με ΔΕΠΥ εισχωρήθηκαν τυχαία σε αναλογία 1: 1 σε 24  συνεδρίες για δύο φορές την εβδομάδα ή σε φαρμακοθεραπεία. Για να εκτιμηθούν οι θεραπευτικές επιδράσεις, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης ADHD (ARH) πριν και μετά το πέρας των θεραπειών. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα εκμεέφθηκαν από τα Child Behavior Checklist (CBCL), Self-Esteem Scale (SES), Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) child and parent report version, Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ), Clinical Global Impressions-Severity (CGI-S), και από  ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα.

Αποτελέσματα: Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Δεν ανιχνεύθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την έκβαση της θεραπείας, εκτός από τα υποκλίματα προβληματισμού του CBCL. Οι δώδεκα εβδομάδες της ιπποθεραπείας βελτίωσαν την προσοχή, την παρορμητικότητα / υπερκινητικότητα και την ποιότητα ζωής.

Συμπέρασμα: Αυτή η έρευνα είναι ελπιδοφόρα, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας κλινικής αποτελεσματικότητας της ιπποθεραπείας.

Η μελέτη καταχωρήθηκε στο ClinicalTrials.gov, με αριθμό NCT 02482649.

 

Πηγή: The Journal of Alternative and Complementary Medicine VOL. 24, NO. 5 |